Filipino Tongue Twisters

15 Filipino Tongue Twisters to Try Out in 2024

Filipino is definitely a difficult language to speak. Many Philippines found it hard to pronounce the language. Currently, there are many people who have speaking barrier or stammering problem.

So practicing tongue twisters will be helpful for these people. Tongue twisters are simple and funny words to say again and again. By saying them repeatedly will help people to overcome the pronouncing obstacle.

Here is a list of the top Filipino tongue twisters to try out.

1. Ginago nang gago ang gaga na nagpagago sa gago.

2. Bababa ba? Bababa!

3. Ngumunguya at nangunguyakoy nang paa si Ka Ngarding.

4. Nagprito ng pitumpu’tputong puto ang pumipitong puting pato.

5. Bumili ako ng bituka ng butikì sa botika.

6. Notebook at aklaat, notebook at aklat, notebook at aklaat.

7. Kuku kaki kakak kakekku kaku.

8. Palakang Kabkab, kumakalabukab, kaka-kalabukab pa lamang, kumakalabukab na naman.

9. Sumasaway ng pasaway ang nagsasaway na sanay magsaway.

10. Pitong pot pitong puting tupa

11. Tanso sa tasa, tasa sa tanso.

12. Siopao, siomai, suman

13. Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika.

14. Usong usong isang isang salu-salong nagsisi-usyosohan ang mga aso sa asosasyon sa Ascuzena.

15. Kakakanan lang sa kangkungan sa may kakahuyan si Ken Ken habang kumakain ng kakaibang kakanin kahapon.

To conclude, people should practice the tongue twisters who have speaking issues or find it hard to pronounce the Filipino language. By practicing these tongue twisters will help them to speak more confidently and clearly.

1 thought on “15 Filipino Tongue Twisters to Try Out in 2024”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *